parafia Świętej Katarzyny Goleniów

O OBJAWIENIU BOŻYM

1.    W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie świętym i Tradycji.

2.    Co to jest Pismo św. i kto jest jego autorem?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

3.    Z ilu ksiąg składa się Pismo św., które z nich są najważniejsze?

Pismo św. składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Najważniejsze są cztery Ewangelie święte, które opisują naukę i życie Pana Jezusa. Napisali je: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz i św. Jan.

4.    Co to jest Tradycja?

Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, napisanych przez  Apostołów, Które Kościół katolicki przechowuje i podaje do wierzenia.

 

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

5.    Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejszą prawdą wiary jest to, że Pan Bóg istnieje?

6.    Powiedz sześć prawd wiary.

Jest jeden Bóg. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

7.    Co to jest Trójca Święta?

Jeden Bóg w trzech osobach Boskich: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

8. Jakie przymioty posiada Pan Bóg? 

Pan Bóg jest: 

a) wieczny -zawsze był, jest i będzie

b) wszechmocny -wszystko może czynić co chce

c) niezmienny -zawsze jest ten sam

d) najmędrszy - wszystko co robi jest mądre i dobre) 

e) święty - złego nie chce, grzechem siębrzydzi

f) najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze

g) najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi

9. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami..

10. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem? 

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą

11. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata? 

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. 

12.  Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

13. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Jezusa Chrystusa? 

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką- Najświętsza Maryja Panna; 

Opiekunem - św. Józef. 

14. Co to jest cud? 

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać

żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg. 

15. Wymień kilka cudów Pana Jezusa. 

1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej 

2) Rozmnożenie chleba 

3) Uzdrowienie paralityka 

4) Wskrzeszenie Łazarza 

5) Zmartwychwstanie 

16. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa. 

1) o synu marnotrawnym 

2) o miłosiernym samarytaninie 

3) o Dobrym Pasterzu 

4) o robotnikach w winnicy 

5) o talentach 

6) o pszenicy i kąkolu

17.  Jakie jest najważniejsze przykazanie? 

Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „ Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Pan Bóg objawił je już w Starym Testamencie.

18. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głowa Kościoła jest następcą św. Piotra czyli papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

19. Jakie cechy posiada Kościół św.?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

20. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna

21. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świat, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

22. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

23. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem? 

Nasza diecezja nazywa się archidiecezja szczecińsko-kamieńska.

Jej patronem jest św. Otto.

Arcybiskupem  jest Ksiądz Biskup Andrzej Dzięga.

24. Jak nazywa się proboszcz mojej parafii i pod jakim wezwaniem jestmoja parafia? 

Proboszcz mojej parafii nazywa się ks. Rafał Hoczek.

Parafia i kościół są pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

25. Wymień 10 przykazań Bożych.

26. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „To czyń, bo to jest dobre; tamtego nie czyń, bo jest złe”.

27. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być śmiertelny lub powszedni.

-grzech śmiertelny powodują utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło);

-grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub czyśćcu, przygłusza głos sumienia;

28. Wymień siedem grzechów głównych.

Pycha. Chciwość. Nieczystość. Zazdrość. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gniew. Lenistwo. 

29. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

30. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może być ona ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

31. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na wstęp i siedem próśb. Trzy pierwsze donoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

O ŁASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

32.  Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

33. Co to jest łaska uświęcająca?

Jest to łaska Chrystusa, dar darmo dany, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem własnym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić (jest to życie Boże w nas).

34. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

35. Wymień siedem sakramentów świętych.

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:
• Chrzest Święty • Bierzmowanie • Eucharystia •

Sakramenty uzdrowienia:
• Sakrament Pokuty i Pojednania • Namaszczenie Chorych •

Sakramenty w służbie komunii:
• Małżeństwo • Kapłaństwo • 

36. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu? 

Raz w życiu można przyjąć: chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Chrystusa. 

36. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejsze sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.

37. Kto może udzielić chrztu św.? 

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy ochrzczony człowiek. 

38. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

39. Co oznacza słowo „bierzmowanie”? 

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze. 

40. Jakich łask udziela bierzmowanie? 

1) pomnaża łaskę uświęcającą

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego 

3) daje 7 darów Ducha Świętego 

4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i 

według niej żyli. 

41. Co to znaczy bronić swojej wiary? 

Bronić swojej wiary tzn.: 

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty 

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

42. Co to znaczy żyć według wiary? 

Żyć według wiary tzn.: 

a) zachować na co dzień wszystkie przykazania 

b) spełniać solidnie swoje obowiązki 

c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św. 

d) wprowadzać w  życie przykazanie miłości Boga i bliźniego. 

43. Wymień siedem darów Ducha Świętego.

Dar Mądrości. Dar Rozumu. Dar rady. Dar Męstwa. Dar wiedzy (umiejętności). Dar nojaźni Pańskiej. Dar pobożności.

44. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania? 

1) modlić się o dary Ducha Świętego 

2) poznać najważniejsze prawdy wiary 

3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość

4) wybrać sobie patrona 

5) poprosić świadka do bierzmowania 

6) oczyścić duszę z grzechów. 

45. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

 Udziela Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

46. Co to jest Krzyżmo Święte?

 To mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. Biskupa w katedrze.

47. Co to jest Najświętszy Sakrament? 

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 

48. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? 

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby: 

a) za nas się ofiarować we Mszy św. 

b) w Komunii św. być naszym pokarmem 

c) aby stale przebywać wśród nas. 

49. Kto jako pierwszy Polak został wybrany papieżem i kiedy? 

 Kardynał Karol Wojtyła, jako pierwszy Polak został wybrany papieżem dnia 16 października 1978 roku. Obrał imię Jan Paweł II. 

50. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów? 

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.